Vkladatelia investovali doteraz celkovo viac ako 70 mil. Euro na vyše 50 kampaniach a zarobili viac ako 2,5 mil. Euro.

Právne upozornenie: S účasťou investora na financovaní jednotlivých projektov sú spojené viaceré riziká. Neexistuje záruka, že investovaná čiastka alebo jej časť sa musí investorovi vrátiť, ani záruka, že investor z investovanej čiastky dosiahne očakávaný výnos. Účasť investora na financovaní konkrétneho projektu môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu.

Náš Finnest crowd

Investori Finnestu oceňujú prémiový výber spomedzi úspešných stredne veľkých spoločností a sú nadšení z rýchleho a jednoduchého priebehu zadania investície.

“Mňa presvedčila transparentnosť. Dostanem všetky relevantné informácie a vďaka tomu si viem vypočítať riziko mojej investície.”

Mag. Robert Bliem

“Vynikajúca platforma, ktorá predstavuje úspešné spoločnosti, ručím za ňu”

Dr. Christine Allen

“6 % úroky ma jednoducho presvedčili. Svoje peniaze investujem na krátke obdobie a dosiahnem zisk”

Lis Handschur

  • Vkladatelia pochádzajú z piatich európskych krajín

  • Priemerná výška investície predstavuje 7.500 Euro na kampaň

  • Viac ako 30 % vkladateľov investuje opakovane

  • Ročne dostanú vkladatelia priemerné úroky vo výške 5 %

Bezplatne sa zaregistrovať

a profitovať z TOP-úrokov

Žiadne Start-upy, iba úspešné stredne veľké spoločnosti
Svetový líder hľadá investorov
Nový rekord pre online-financovanie spoločností

Vysoké nároky na kvalitu

Kvalita má prednosť pred kvantitou - Finnest starostlivo preverí každú spoločnosť predtým, ako ju predstaví investorom. Týmto spôsobom zabezpečujeme vysoké nároky na kvalitu nami predstavovaných spoločností.

Silná bonita

Každá spoločnosť je preverená renomovanou ratingovou agentúrou a musí jej byť udelený stupeň bonity „dobrá“ alebo „veľmi dobrá“.

Tuzemské stredne veľké spoločnosti

Všetky spoločnosti na Finnest sú tuzemské stredne veľké spoločnosti, ktoré pôsobia úspešne na trhu najmenej 10 rokov.

Vysoký obrat

S minimálnym ročným obratom od 10 mil. Eur dokazuje každá spoločnosť svoju hospodárskú veľkosť a trhovú silu.

Dr. Albert Schmidbauer

Riaditeľ spoločnosti BIOGENA, ktorá má vedúce postavenie na trhu s vysokohodnotnými výživovými doplnkami

V súčasnosti jednoducho patrí crowdinvesting k finančnej skladbe každej modernej spoločnosti.

Otmar Michaeler

CEO Falkensteiner Michaeler Tourism Group, ktorá uskutočnila najväčšiu európsku crowdinvesting-ovú kampaň

Pobytmi v našich hoteloch ponúkame zhodnotenie, ktoré mnohí vkladatelia preukázateľne oceňujú.
Auszeichnung - Standesregeln Finanzdienstleister Auszeichnung - SSL Auszeichnung - Austrian Crowdinvesting Committee Code of Conduct Auszeichnung - BBVA Open Talent Finalist Startup Auszeichnung - Wiener Börse Partner