Úvod

Pri úspešnom crowdinvestingu je podstatné, aby všetci vedeli čo, kedy a ako funguje. Tu nájdete detailný popis Finnestu. Pracovali sme veľmi dlho a výsledkom našej optimalizácie je Finnest: jednoduchý, rýchly a bezpečný.

Finnest je crowdinvestingová platforma pôsobiaca na slovenskom, rakúskom, švajčiarskom a nemeckom trhu. Finnest crowdinvesting je klasické financovanie spoločností v najmodernejšej forme. Potenciálni investori („veritelia“) s bydliskom alebo so sídlom na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku alebo Švajčiarsku ponúkajú vybraným spoločnostiam so sídlom na Slovensku, v Rakúsku alebo Nemecku („dlžníci“) financovanie prostredníctvom podriadených pôžičiek.

Spoločnosti sa zaväzujú k ročným výplatám fixných úrokov a k jednorázovému splateniu pôžičky na konci jej splatnosti (t.j. o 3 až 5 rokov).

Finnest je vysoko moderným sprostredkovateľom a transakčným partnerom vo vzťahu veriteľa a dlžníka. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Spoločnosti (dlžníci)

S crowdinvestingom si spoločnosti cez Finnest môžu popri bežnom bankovom úvere požičať peniaze od investorov bez toho, aby podliehali zákonnej povinnosti zverejniť tzv. prospekt.

Podriadené pôžičky, ktoré sú spoločnostiam ponúknuté prostredníctvom Finnestu, umožnia spoločnostiam dlhodobé a nezabezpečené financovanie za fixné úroky. Cez tento mezanínový kapitál si spoločnosti otvárajú prístup aj k ďalším bankovým úverom.

Z uvedeného vyplývajú úplne nové možnosti udržania si zákazníkov: Spoločnosti môžu cez Finnest crowdinvesting nielen financovať svoj rast, ale navyše priamym kontaktom so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi aj výrazne profitovať. Spoločnosti môžu v rámci svojej obchodnej činnosti a podľa dohodnutého účelu financovania so získanými finančnými prostriedkami voľne disponovať.

Na kvalitu spoločností, ktoré využívajú služby Finnestu kladieme mimoriadny dôraz. Náš tím vyberá len spoločnosti, ktoré považuje za trvalo úspešné.
Dôležité kritériá, ktoré pri výbere spoločností zvažujeme, zahŕňajú (okrem iného) organický rast spoločnosti dokumentovaný počas niekoľkých rokov, dostatočné vlastné imanie, udržateľné výsledky EBITDA, perspektívny obchodný model, ktorý sa prejavuje v inovačnom alebo cenovom vedení, ako aj stabilnú vlastnícku štruktúru spolu so zodpovedným manažmentom, ktorý je primeraný podnikaniu danej spoločnosti.
Finnest však nezodpovedá za správnosť obsahu akejkoľvek dokumentácie, ktorú spoločnosť investorom poskytla a náš predbežný výber financovaných projektov nepredstavuje investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Investori (veritelia)

Investori ponúkajú spoločnostiam investíciu z osobných dôvodov alebo preto, že im záleží na ďalšom rozvoji a úspechu spoločnosti. Motivácia využívať služby Finnestu sa u jednotlivých investorov líši: Kým niektorí investori hľadajú výhodnejšie zhodnotenie svojich úspor, iní sa chcú zúčastniť na pozoruhodnom ekonomickom raste regionálnych spoločností. Niektorí investori sú zase dlhodobými zákazníkmi financovanej spoločnosti a chcú investovať do „svojej firmy“. Finnest má pre všetkých pripravenú rozumnú alternatívu: investujte do vybraných a etablovaných firiem.

Princíp je veľmi jednoduchý:

Investori ponúkajú vybranej spoločnosti podriadenú pôžičku a rozhodujú pritom (v rámci požiadaviek spoločností), akú sumu ponúknu a aké zúročenie za to chcú dostať.

Aké zúročenie požadovať?

Spoločnosti sa zaväzujú každoročne vyplácať fixné úroky. Pri voľbe želaného zúročenia majú naši investori rozličné „stratégie“. Niekoľko príkladov: Investor chce znásobiť úroky v porovnaní s jeho vkladnou knižkou. Iný zase očakáva aspoň 3 % p.a., ďalší sa pri voľbe požadovaného zúročenia riadi hospodárskymi výsledkami spoločnosti. Viac v sekcii „doba na predkladanie ponúk“.

Profil

Pre získanie možnosti financovania sa investori musia zaregistrovať na stránke Finnest a následne vyplniť krátky profil. Registrácia trvá kratšie než 1 minútu a je úplne bezplatná.

Údaje získané z profilu investora chránime v súlade s našou stratégiou na ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU.

Ak chcete deaktivovať/zrušiť svoje používateľské konto, tak nám jednoducho napíšte krátky e-mail so žiadosťou o deaktiváciu na . Vymazaním vášho profilu bude deaktivovaný aj prístup k aktuálnym investičným príležitostiam, archívom a ďalším funkciám.

Investičné príležitosti

Aby investori (veritelia) mohli svoju investíciu vopred dôkladne zvážiť, spoločnosti (dlžníci) poskytujú investorom najaktuálnejšie dokumenty a informácie o spoločnosti a možnostiach crowdinvestingu na jednom z našich zabezpečených dátových úložísk.

Spoločnosti, ktoré využívajú Finnest crowdinvesting, bežne poskytujú svojim investorom informácie o svojej finančnej situácii, videá o produktoch, popisy služieb a prehľady plánovania.

Pred začatím doby na predkladanie ponúk (viac nižšie) spoločnosť stanoví nasledujúce rámcové podmienky: Doba splatnosti pôžičiek (zvyčajne 3 až 5 rokov). Ako dlho bude trvať doba na predkladanie ponúk (napr. 30 dní). Aký je najnižší požadovaný objem individuálnej ponuky (napr. 1.000 Euro). V akom úrokovom rámci môžu byť ponuky predkladané (napr. od 1 % do 9 % p.a.). Možnosť pre investora rozhodnúť sa pre úrokové platby v poukazoch na tovar alebo služby spoločnosti.

Doba na predkladanie ponúk

Počas doby na predkladanie ponúk môže investor spoločnosti predložiť ponuku na uzavretie zmluvy o podriadenej pôžičke. Dĺžka doby na predkladanie ponúk je stanovená spoločnosťou, obvykle trvá okolo 30 dní. (Podľa našich všeobecných obchodných podmienok môže spoločnosť rozhodnúť o predčasnom ukončení alebo predĺžení doby na predkladanie ponúk. Samozrejme, investori budú o tom okamžite informovaní.)

Investori v rámci doby na predkladanie ponúk stanovia dve hodnoty:

  1. Sumu, ktorú chcú investovať
  2. Najnižšie požadované zúročenie, ktoré by chceli ročne dosiahnuť počas splatnosti podriadenej pôžičky

Príklad: Ponúkam spoločnosti XY s.r.o. podriadenú pôžičku vo výške 5.000 Euro, pokiaľ za ňu dostanem úrok aspoň vo výške 4 % ročne. Počas doby na predkladanie ponúk môžu investori ponuku kedykoľvek podať, zmeniť alebo ju zrušiť. Ponuka, ktorá je investorom uvedená na stránke v čase uplynutia doby na predkladanie ponúk je záväzná.

Na konci doby na predkladanie ponúk, keď už všetci investori predložili svoje ponuky, si spoločnosť na základe predložených ponúk vyberie jednotnú úrokovú sadzbu, za ktorú vzápätí prijme peniaze od investorov.

Finnest princíp maximálnej úrokovej sadzby: Spoločnosť vyhlási jednotne akceptovať všetky ponuky, ktoré sú zahrnuté vo vybranom zúročení. To znamená, že všetky ponuky s vybratým zúročením, tak ako aj všetky (!) ponuky s nižším zúročením (!) dostanú vybraté (=vyššie) zúročenie.

Príklad: Spoločnosť potrebuje okolo 800.000 Euro. Ponuky investorov s 3 %, 4 % a 5 % p.a. predstavujú spolu 750.000 Euro. Spoločnosti to bude postačovať. Zvolí si sadzbu 5 % p.a. a všetci investori, ktorí požadovali „len“ 3 % alebo 4 % p.a., dostanú automaticky tiež 5 % p.a.
(Investori, ktorí požadovali 6 % p.a. a viac sa na tejto investície nezúčastnia.)

Pred začiatkom doby na predkladanie ponúk určí spoločnosť, či chce zaplatiť ročné úroky bankovým prevodom alebo poukazoch na ich tovar/služby. Ak sa spoločnosť rozhodne pre poukazy, tie sú zvyčajne spojene s bonusom: ak sú ročné úroky napr. 250 Euro, spoločnosť môže ponúknuť 20 % bonus a investori dostanú ročne poukaz vo výške 300 Euro.

Spoločnosti si v mimoriadnych prípadoch vyhradzujú právo odmietnuť pôžičkové ponuky jednotlivých investorov, aj keď sú zahrnuté v rámci zvoleného zúročenia. Napokon môžu spoločnosti ponúknuť namiesto úrokového pásma aj len jedno (fixné) zúročenie (napr. budeme vyplácať paušálne 6 % p.a.) tak, aby investori nemali iný výber zúročenia.

Podriadená pôžička

Ak si spoločnosť na základe predložených ponúk vybrala akceptovateľné zúročenie, Finnest pošle (ako držiteľ prehlásenia spoločnosti) investorom, ktorých ponuka bola akceptovaná, prehlásenie o súhlase spoločnosti cez e-mail. Zmluva o podriadenej pôžičke je platná doručením prehlásenia o súhlase spoločnosti s investorom zaslaným cez Finnest. Finnest dopĺňa údaje oboch zmluvných partnerov (dlžníka a veriteľa) a dohodnuté podmienky (pôžičkovú sumu a úročenie) do predtlače zmluvy pre podriadenú pôžičku a poskytne túto zmluvu zákazníkom cez platformu Finnest.

Každá investícia prostredníctvom Finnest je realizovaná formou pôžičky spojenej so záväzkom podriadenosti podľa §408a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. V prípade úpadku spoločnosti alebo jej zrušenia s likvidáciou sa preto pohľadávky investora voči spoločnosti na splatenie pôžičky a zaplatenie dohodnutých úrokov uspokoja až po uspokojení pohľadávok ostatných nepodriadených veriteľov spoločnosti. V prípade, že počas trvania investície bude na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, pohľadávka investora na splatenie pôžičky a zaplatenie dohodnutých úrokov sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku zo speňaženia majetku spoločnosti tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených veriteľov spoločnosti. Účasť investora na financovaní spoločnosti môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu. Investori by preto mali ešte pred investíciou dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré sú s investíciou spojené a len vtedy, ak si môžu dovoliť prípadnú stratu investovaného kapitálu.

Podriadená pôžička a práva investora vyplývajúce zo zmluvy o podriadenej pôžičke sú nezabezpečené. S podriadenou pôžičkou nie je na strane investora spojené nadobudnutie obchodného podielu, akcií, ani inej formy majetkovej účasti v spoločnosti, ktorej sa podriadená pôžička poskytuje.

Nakoľko zmluva o podriadenej pôžičke je uzatvorená priamo medzi spoločnosťou a investorom, prípadné (a nepravdepodobné) pozastavenie platformy Finnest nebude mať za následok neplatnosť zmluvy o podriadenej pôžičke.

Platobné toky

Ak spoločnosť akceptuje ponuku investora, suma pôžičky bude stiahnutá priamo z bankového účtu investora najskôr po 7 dňoch. Pre tento účel dajú investori zvolenej spoločnosti priamy mandát na SEPA inkaso (cez Finnest nevedú žiadne platobné toky). Pri platbách z nečlenských krajín EU môžu byť s takýmto postupom spojené dodatočné bankové poplatky. Prosím informujte sa vo svojej banke.

Platby ročných úrokov prevedie spoločnosť priamo na bankový účet investora, z ktorého bola stiahnutá suma pôžičky. Prvý deň splatnosti úrokov je obvykle cca. 6 mesiacov po skončení účtovného roka spoločnosti. Podrobnosti sú bližšie upravené v príslušnej zmluve o podriadenej pôžičke.

Príklad: Zmluva o poskytnutí podriadenej pôžičky medzi spoločnosťou a investorom bola uzavretá v októbri. Potom, ako audítor posúdil účtovné výkazy spoločnosti, spoločnosť vyplatí svojim investorom začiatkom júla budúceho roka úroky po prvýkrát. Táto prvá úroková čiastka pokryje dobu od začiatku zmluvy (napr. od 31.10.) až do 30.6. Druhá úroková čiastka, znova v júli nasledujúceho roka, bude v plnej výške zúročenia za celý uplynulý rok.

Spoločnosti dostanú od Finnestu dáta so všetkými, pre platbu relevantnými údajmi investorov, ktoré sú prispôsobené ich účtovnému systému. Všetky platby sa uskutočňujú priamo medzi spoločnosťou a investormi. Finnest figuruje „iba“ ako sprostredkovateľ a vo vzťahu k podriadeným pôžičkám nevykonáva žiadne platby.

Doba splatnosti a splatenie

Doba splatnosti podriadenej pôžičky je stanovená spoločnosťou. Zvyčajne táto doba trvá 3 až 5 rokov. Počas trvania doby splatnosti podriadenej pôžičky sa spoločnosť zaväzuje nielen k ročnému vyplácaniu úrokov, ale tiež k povinnosti informovať svojich investorov o rozvoji spoločnosti aspoň jeden krát ročne. Podrobnosti sú bližšie upravené v príslušnej zmluve o podriadenej pôžičke.

Na konci doby splatnosti spoločnosť splatí investorovi istinu podriadenej pôžičky v súlade s ustanoveniami zmluvy o podriadenej pôžičke.

Poplatky

Vo Finnest neexistujú žiadne skryté poplatky. Registrácia a prezeranie informácií na platforme Finnest nestojí potenciálnych budúcich investorov absolútne nič!

Investori: Pri úspešnom uzavretí zmluvy o pôžičke – a iba vtedy – investori zaplatia Finnestu jednorázový poplatok vo výške 1 % z objemu poskytnutej pôžičky, minimálne však 25 Euro.
Príklad: Investor investuje 3.000 Euro. Poplatok pre Finnest je jednorázovo 30 Euro.

Spoločnosti: Od dlžníka dostane Finnest jednorázovo 3,75 % z celkového objemu investičných ponúk, najmenej však – bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu zmluvy/zmlúv o podriadenej pôžičke – 9.500 Euro.

Zdanenie

Zdanenie príjmov plynúcich z účasti na investícii závisí od osobných pomerov jednotlivých užívateľov a v budúcnosti môže podliehať zmenám.
Zdaňovanie príjmov fyzických a právnických osôb v Slovenskej republike je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.