Finnest Logo

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Ich spracovanie preto realizujeme v súlade s týmito podmienkami.

1.2. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci Registračného formulára pre investora, Investičných ponúk a/alebo používaním našej Webstránky a/alebo využívaním Našich služieb (ďalej len Súhlas) súhlasíte s tým, aby spoločnosť Finnest Slovakia, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 50 706 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117268/B (ďalej len Finnestmynašich) spracúvala Vaše osobné údaje v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) za účelom uvedeným v bode 3 nižšie.

1.3. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť našich Všeobecných obchodných podmienok (ako sú definované nižšie) dostupných na Webstránke (ako je definovaná nižšie).

1.4. Okrem pojmov definovaných v iných častiach týchto podmienok, budú mať v týchto podmienkach nasledovné pojmy začínajúce veľkým písmenom nasledovný význam:

Všeobecné obchodné podmienky znamenajú Všeobecné obchodné podmienky dostupné na Webstránke, v znení neskorších zmien.

Webstránka znamená doménu www.finnest.com alebo www.finnest.sk, alebo inú doménu, ktorá ju prípadne v budúcnosti nahradí.

2. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe Vášho Súhlasu a v súlade s týmito podmienkami budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje, tak ako, sú definované v Zákone o ochrane osobných údajov:

 1. informácie, ktoré nám poskytnete v Registračnom formulári pre investora, Investičnej ponuke alebo Zmluve o pôžičke alebo pri využívaní Našich služieb, vrátane Vašich nasledovných osobných údajov: (i) pohlavie (i) meno a priezvisko, (iii) dátum narodenia, (iv) údaj o štátnom občianstve, (v) adresa trvalého pobytu, (vi) e-mailová adresa, (vii) číslo mobilného telefónu, (viii) číslo bankového účtu a IBAN, (ix) údaje o tom, ktoré Financované spoločnosti ste si na Webstránke prezerali, (x) údaje o výške Pôžičky, ktorú ste v Financovanej spoločnosti ponúkli vrátane požadovaného zúročenia, (xi) údaje o výške Pôžičky, ktorú ste v Financovanej spoločnosti poskytli vrátane dohodnutého zúročenia a lehoty splatnosti.
 2. informácie týkajúce sa Vášho Mobilného zariadenia alebo počítača, návštev alebo užívania našej Webstránky a/alebo Našich služieb (vrátane IP adresy, geografickej polohy, typu Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy Webstránky, záznamy o navigácii v rámci našej Webstránky a iné obdobné informácie);
 3. informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odoberania našich noviniek a notifikácii;
 4. informácie, ktoré budú generované pri Vašom používaní Webstránky alebo Našich služieb;
 5. informácie, ktoré zverejníte na našej Webstránke alebo zadáte do Finnest rozhrania;
 6. informácie nachádzajúce sa alebo vyplývajúce z našej vzájomnej komunikácie; a
 7. akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť,

 

(ďalej len Osobné údaje).

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom:

 1. Vašej registrácie na Webstránke a používania nášho Finnest rozhrania;
 2. Vašej identifikácie a overenia Vašej identity v súvislosti s Vašou registráciou na Webstránke, pričom v takomto prípade budú Osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi overovacej platformy v súlade s bodom 1 nižšie;
 3. vygenerovania Zmluvy o pôžičke;
 4. uzavretia a plnenia Zmluvy o pôžičke, pričom v takomto prípade budú Osobné údaje poskytnuté Financovanej spoločnosti a príslušnému Prevádzkovateľovi platobnej platformy, v súlade s bodom 1 nižšie;
 5. poskytovania informácií marketingového charakteru;
 6. vybavovania Vašich individuálnych požiadaviek.

4. ČAS PLATNOSTI SÚHLASU

Oprávnenie spracúvať Osobné údaje trvá odo dňa udelenia Súhlasu v zmysle týchto podmienok do jeho odvolania. Naše oprávnenie spracúvať vaše Osobné údaje môže byť predĺžené aj o nevyhnutne potrebné obdobie po odvolaní Súhlasu, za predpokladu, že spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie si našich zákonných povinností a/ alebo za účelom ochrany našich zákonných práv.

5. INFORMAČNÝ SYSTÉM

Osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom nášho informačného systému JART v databáze MySQL (ďalej len Informačný systém), s čím udelením Súhlasu súhlasíte.1.1. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Ich spracovanie preto realizujeme v súlade s týmito podmienkami.

6. SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Za účelom poskytovania Našich služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo Vaše Osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) našim zamestnancom, subdodávateľom, poradcom, obchodným zástupcom, prepojeným osobám Finnest, Financovaným spoločnostiam, Poskytovateľom platobných služieb alebo Poskytovateľovi overovacích služieb.

6.2. Ďalej sme oprávnení zverejniť Vaše Osobné údaje:

 1. v prípadoch, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy;
 2. v prípadoch, v ktorých nás nato oprávňujú platné právne predpisy; a
 3. v prípade, ak to bude potrebné na dosiahnutie ochrany našich práv a oprávnených záujmov (vrátane prevencie podvodov a podvodného správania, overovania a prevencie voči kreditným rizikám).

 

6.3. Pri prevádzke našej Webstránky môžeme poskytnúť niektorým tretím stranám (a infraštruktúre, ktorú prevádzkujú) prístup k nášmu Finnest rozhraniu za účelom zverejnenia reklamy a marketingových informácii. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom objavia ako súčasť prehliadanej webstránky. Tieto technológie tiež môžu vykonať identifikácie Vašej IP adresy alebo využívať iné technológie, ktoré zbierajú informácie, o používaní Vášho Mobilného zariadenia alebo počítača (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), avšak my nebudeme poskytovať takýmto tretím stranám informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takéto získané údaje. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie.

6.4. Vaše Osobné údaje môžu byť z času na čas prenesené medzi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru za účelom dosiahnutia účelu spracovania stanovenom v týchto podmienkach. Udelením Súhlasu súhlasíte s takýmto cezhraničným prenosom.

7. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍCH STRÁN

V prípade, ak nám z dôvodu využívania služieb poskytovaných prostredníctvom nášho Finnest rozhrania, poskytnete Osobné údaje tretích osôb (ďalej len Dotknutá osoba), týmto vyhlasujete a potvrdzujete, že na spracovanie Osobných údajov Dotknutej osoby nami, vám bol vo forme ustanovenej zákonom, zo strany Dotknutej osoby udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, minimálne v rozsahu ustanovenom v bode 2 vyššie. Týmto taktiež potvrdzujete, že ste splnili svoje povinnosti voči Dotknutej osobe týkajúce sa spracúvania Osobných údajov a ich poskytnutia nám, vrátane povinnosti upovedomiť Dotknutú osobu o možnosti cezhraničného prenosu jej Osobných údajov.

8. VYHLÁSENIE

Týmto potvrdzujete, že Súhlas ste udelili dobrovoľne a že Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Týmto tiež beriete na vedomie, že odvolaním Súhlasu vám nemusí byť umožnený prístup do nášho Finnest rozhrania, alebo k Našim službám.

9. VAŠE PRÁVA

Na základe písomnej žiadosti adresovanej nám, máte právo žiadať, aby sme:

 1. Vám poskytli informáciu o tom, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané;
 2. Vám poskytli informáciu o spracúvaní osobných údajov v Informačnom systéme, o postupe spracúvania a vyhodnocovania informácií;
 3. Vám poskytli informáciu o zdroji, z ktorého sme získali vaše Osobné údaje na spracúvanie;
 4. Vám poskytli informáciu o zozname Osobných údajov, ktoré sú spracúvané;
 5. opravili alebo zlikvidovali vaše nesprávne, neúplné alebo neaktuálne Osobné údaje, ktoré spracúvame;
 6. zlikvidovali vaše Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. zlikvidovali vaše Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. zablokovali vaše Osobné údaje z dôvodu odvolania Vášho Súhlasu.

 

10. PODMIENKY SPRACOVANIA COOKIES A DÁTOVEJ ANALÝZY

10.1. Cookies sú malé textové súbory, uložené vo vašom Mobilnom zariadení alebo počítači, ktorého úlohou je vás identifikovať ( zvyčajne na základe anonymného identifikátora), identifikovať vašu návštevu na určitej stránke, zoznam reklám na ktoré ste reagovali, typ prehliadača, ktorý používate a taktiež zapamätať si informácie, ktoré ste na webstránke vyplnili.

10.2. Účelom používania Cookies je, aby sme sa vedeli prispôsobiť Vašim potrebám, odlíšiť vás od iných používateľov, predchádzať zobrazovaniu nepotrebných reklám vo vašom internetovom prehliadači, zamedziť potrebu Vášho opätovného vypĺňania Registračného formulára pre investora a v záujme iného zvyšovania kvality Našich služieb.

10.3. Finnest používa nasledujúce typy Cookies:

 1. Cookies používané pre analytické účely, ktorých úlohou je sledovanie návštevnosti našej Wesbtránky, jej jednotlivých častí a frekvenciu ich využívania.
 2. Cookies slúžiace na zabezpečenie Vášho pripojenia, ktoré sú využívané na zabezpečenie Vášho prístupu k Vášmu účtu na našej Webstránke bez potreby opakovaného vypĺňania Registračného formulára pre investora.
 3. Cookies na základe ktorých získame informáciu o Vašich preferenciách, napríklad jazykové preferencie, alebo preferencie týkajúce sa meny.

 

10.4. Žiadna z Cookies použitých na Webstránke nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré by mali povahu Vašich osobných údajov, nakoľko neumožňujú identifikovať Vašu konkrétnu osobu. Kedykoľvek však máte možnosť zablokovať všetky Cookies z Vášho internetového prehliadača, avšak toto môže obmedziť Váš prístup do niektorých častí našej Webstránky.

10.5. Finnest používa webovú analytickú službu Google Analytics k všeobecnej analýze využitia Webstránky a k prístupu k jej jednotlivým častiam pre optimalizáciu Webstránky a Našich služieb. Google Analytics zhromažďuje informácie s pomocou Cookies (napr. IP-adresu a typ prehliadača) a následne ich pre Finnest spracúva v agregovanej forme. Bližšie informácie ku Google Analytics nájdete na: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. SPRACOVANIE FINANČNÝCH OPERÁCII

Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našom Finnest rozhraní budú spracované prostredníctvom príslušnej Platobnej platformy. Finnest nie je prevádzkovateľom žiadnej Platobnej platformy. Spracovanie Vašich Osobných údajov pri takýchto operáciách bude preto vykonávať vždy príslušný Prevádzkovateľ platobnej platformy za nim stanovených podmienok.

12. ZASIELANIE REKLAMY

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Informácie, ktoré od Vás získavame prostredníctvom Webstránky môžeme použiť na to, aby sme Vám zasielali informácie o produktoch a službách alebo Financovaných spoločnostiach, o ktoré ste prejavili záujem a takisto môžu byť použité na zasielanie informácií o iných produktoch, službách alebo Financovaných spoločnostiach, o ktoré by ste mohli mať záujem (napr. „Newsletters“), pokiaľ nás neinformujete, že si neželáte zasielanie takýchto informácií. Ak si neželáte zasielanie marketingových informácií, podľa tohto bodu 12, na ich odmietnutie môžete využiť deaktivačný odkaz v správe, ktorou Vám bol zaslaný „Newsletter“, alebo nám poslať e-mail na e-mailovú adresu: , alebo nám poslať písomnú správu na korešpondenčnú adresu uvedenú na Webstránke v sekcii „Impressum“.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa týchto podmienok nás môžete kontaktovať na mailovej adrese  alebo telefonicky na čísle +421 915 736 255.

13.2. Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky spôsobom stanoveným vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Auszeichnung - Deutsches KreditinstitutAuszeichnung - Standesregeln FinanzdienstleisterAuszeichnung - Austrian Crowdinvesting Committee Code of ConductAuszeichnung - BBVA Open Talent Finalist StartupAuszeichnung - Born Global ChampionAuszeichnung - Wiener Börse Partner