PREDZMLUVNÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

1. INFORMÁCIE O FINNEST

1.1. Identifikačné a kontaktné údaje

Finnest Slovakia, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 50 706 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117268/B, DIČ: 2120437286, e-mail: , telefónne číslo: +421 915 736 255 (ďalej len Finnest, my, našich) je prevádzkovateľom online crowdinvestingovej platformy (ďalej len Finnest platforma alebo Finnest rozhranie) na webovej stránke nachádzajúcej sa na doméne www.finnest.com alebo www.finnest.sk (ďalej len Webstránka).

1.2. Finnest platforma a charakter služieb

a. Finnest platforma umožňuje spoločnostiam (ďalej samostatne len Financovaná spoločnosť a spoločne ako Financované spoločnosti) uchádzať sa o poskytnutie pôžičiek spojených so záväzkom podriadenosti (ďalej samostatne len Pôžička a spoločne ako Pôžičky) od investorov (ďalej samostatne len ako Registrovaný investor, Vy, Vašich a spoločne ako Registrovaní investori). Úlohou Finnest platformy je vytvárať pre Registrovaných investorov a Financované spoločnosti príležitosti pre uzatváranie zmlúv o pôžičke za nimi dohodnutých podmienok (ďalej samostatne len ako Zmluva o pôžičke a spoločne ako Zmluvy o pôžičke). Súčasťou služieb Finnest platformy je tiež zabezpečiť/sprostredkovať ďalšiu následnú komunikáciu medzi Registrovanými investormi a Financovanými spoločnosťami.

b. Finnest neposkytuje: (i) služby finančného sprostredkovania ani služby finančného poradenstva v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len Zákon o finančnom sprostredkovaní), ani (ii) investičné služby, investičné činnosti ani vedľajšie služby v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len Zákon o cenných papieroch). Finnest neposkytuje investičné služby ani investičné odporúčania.

c. Váš právny vzťah s Finnest vznikne Vašou akceptáciou všeobecných obchodných podmienok Finnest dostupných TU (ďalej len VOP), čím, v súlade s úvodnými ustanoveniami VOP, dôjde medzi Vami a Finnest k uzavretiu rámcovej zmluvy za podmienok uvedených vo VOP (ďalej len Rámcová zmluva).

d. Služby Finnest platformy môžete začať využívať po dokončení Vašej registrácie na Finnest platforme v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy.

1.3. Zmluvné poplatky

a. Prezeranie si informácií na Webstránke a registrácia sú pre potenciálnych budúcich investorov bezplatné.

b. Ak medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou dôjde k uzavretiu Zmluvy o pôžičke (a len v tomto prípade), Finnest vzniká nárok na zaplatenie poplatku od príslušného Registrovaného investora (ďalej len Poplatok registrovaného investora), ktorý bude vo vzťahu ku každej jednotlivej Pôžičke určený ako vyššia z nasledovných súm:

i. 1 % z objemu príslušnej Pôžičky, ktorú príslušný investor poskytol príslušnej Financovanej spoločnosti; alebo

ii. minimálne 25 Euro.

c. Každý Poplatok registrovaného investora bude splatný zo strany príslušného Registrovaného investora v prospech Finnest ku dňu, kedy sa príslušný Registrovaný investor a príslušná Financovaná spoločnosť dohodli na obsahu príslušnej Zmluvy o pôžičke. Registrovaný investor je povinný zaplatiť Finnest každý Poplatok registrovaného investora prostredníctvom mandátu na SEPA inkaso, ktorý Registrovaný investor udelí prostredníctvom Finnest rozhrania súčasne s predložením investičnej ponuky príslušnej Financovanej spoločnosti, a na základe ktorého je následne čiastka Poplatku registrovaného investora prevedená z bankového účtu Registrovaného investora priamo na bankový účet Finnest. Ak Registrovaný investor zaplatí Finnest vo vzťahu k Zmluve o pôžičke príslušný Poplatok registrovaného investora v súlade a následne od príslušnej Zmluvy o pôžičke odstúpi v súlade s článkom 4 (Právo Registrovaného investora odstúpiť od Zmluvy o pôžičke) nižšie (ďalej len Dotknutý poplatok), Finnest vráti Registrovanému investorovi Dotknutý poplatok, a to spätným prevodom na bankový účet Registrovaného investora z ktorého
bol Dotknutý poplatok uhradený, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, kedy sa Finnest dozvedela o tom, že Registrovaný investor od príslušnej Zmluvy o pôžičke odstúpil.

d. Vyššie uvedená suma Poplatku registrovaného investora je uvedená bez DPH, pričom Finnest ku dňu uzavretia Rámcovej zmluvy nie je platcom DPH.

1.4. Náklady na komunikáciu

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 1.3 (Informácie o poplatkoch Finnest), investorovi nebudú účtované žiadne osobitné poplatky za komunikáciu prostredníctvom Finnest platformy.

1.5. Dane a zákonné poplatkové povinnosti

Príjmy Registrovaného investora plynúce zo Zmlúv o pôžičke podliehajú v Slovenskej republike zdaneniu za podmienok stanovených v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a ostatných súvisiacich právnych predpisoch.

1.6. Reklamácie, alternatívne riešenie sporov a orgán dozoru

a. Za prípadné vady našich služieb zodpovedáme podľa relevantných ustanovení príslušných právnych predpisov a za podmienok bližšie špecifikovaných vo VOP dostupných TU.

b. Ak nie ste spokojný s Našimi službami, alebo ak sa domnievate, že sme pri poskytovaní našich služieb porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás s reklamáciou, alebo so žiadosťou o nápravu. Akékoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnety v súvislosti so službami Finnest alebo činnosťou Finnest platformy je možné uplatniť elektronicky na e-mailovú adresu .

c. Ak ste spotrebiteľom a Finnest na Vašu reklamáciu alebo žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

d. Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému činnosť Finnest podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.

2. INFORMÁCIE O PÔŽIČKÁCH

2.1. Zmluva o pôžičke - individuálny právny vzťah medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou

a. Každá Pôžička je poskytovaná príslušným Registrovaným investorom ako veriteľom príslušnej Financovanej spoločnosti ako dlžníkovi za podmienok (vrátania lehoty splatnosti Pôžičky a podmienok jej úročenia) dohodnutých v príslušnej Zmluve o pôžičke. K uzavretiu Zmluvy o pôžičke medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou dochádza na základe predloženia investičnej ponuky zo strany príslušného Registrovaného investora príslušnej Financovanej spoločnosti a následnej akceptácie podmienok takejto investičnej ponuky zo strany Financovanej spoločnosti. Ak je minimálne zúročenie Pôžičky, ktoré príslušný Registrovaný investor v predloženej investičnej ponuke požadoval nižšie, ako jednotná úroková sadzba, ktorú sa príslušná Financovaná spoločnosť rozhodla v príslušnom kole financovania akceptovať, na Pôžičku príslušného Registrovaného investora (a Pôžičky všetkých ostatných Registrovaných investorov, ktorých investičné ponuky Spoločnosť v príslušnom kole financovania akceptovala) sa uplatní takáto vyššia jednotná úroková sadzba.

b. Každá Zmluva o pôžičke je samostatným právnym vzťahom, ktorý existuje výlučne medzi príslušným Registrovaným investorom a príslušnou Financovanou spoločnosťou. Tento právny vzťah vzniká uzavretím príslušnej Zmluvy o pôžičke.

2.2. Minimálna a maximálna výška individuálnej Pôžičky

a. Minimálna výška Pôžičky, ktorú môže jednotlivý Registrovaný investor poskytnúť v prospech Financovanej spoločnosti je stanovená na úrovni 1.000 Euro.

b. Maximálna výška Pôžičky, ktorú môže jednotlivý Registrovaný investor poskytnúť v prospech Financovanej spoločnosti automaticky prostredníctvom Finnest platformy je stanovená na úrovni 10.000 Euro.

c. Poskytnutie Pôžičky, ktorá by u jednotlivého Registrovaného investora presahovala čiastku 10.000 Euro je možné dohodnúť na individuálnej báze. Ak máte o poskytnutie takejto Pôžičky záujem, kontaktujte nás prosím e-mailom na e-mailovú adresu: .

2.3. Platobný styk

Finnest nie je prevádzkovateľom platobnej platformy ani poskytovateľom platobných služieb v zmysle zákona
č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len Zákon o platobných službách). Platobný styk medzi Registrovaným investorom a
Financovanou spoločnosťou v súvislosti s čerpaním a splácaním Pôžičky, platením dohodnutých úrokov a
úhradou prípadných iných čiastok, ktoré s Pôžičkou súvisia sa preto realizuje priamo medzi Registrovaným
investorom a Financovanou spoločnosťou (prostredníctvom ich vlastných bankových účtov a ich vlastných
prevádzkovateľov platobnej platformy).

Registrovaný investor a Financovaná spoločnosť sa môžu v Zmluve o pôžičke dohodnúť, že Financovaná
spoločnosť bude Registrovanému investorovi dohodnutý úrok vyplácať formou darčekových poukazov, ktoré
bude môcť Registrovaný investor využiť na nákup tovaru alebo služieb poskytovaných Financovanou
spoločnosťou, alebo inými osobami, ktoré Financovaná spoločnosť priamo alebo nepriamo ovláda alebo je s
nimi inak spriaznená (ďalej len Darčekový poukaz). Podmienky vydávania Darčekových poukazov sú
podrobnejšie upravené v Zmluve o pôžičke. Darčekový poukaz nepredstavuje cenný papier ani iný finančný
nástroj v zmysle Zákona o cenných papieroch. Darčekový poukaz nepredstavuje elektronické peniaze v zmysle
Zákona o platobných službách.

2.4. Možné riziká

Súčasťou našej vízie je férovosť a transparentnosť. Preto by sme Vás chceli upozorniť, že s financovaním
prostredníctvom crowdinvestingu môžu byť spojené aj niektoré riziká.

Kreditné riziko a podriadenosť Pôžičky

Registrovaný investor poskytuje Financovanej spoločnosti Pôžičku, ktorá je spojená so záväzkom podriadenosti podľa §408a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len Obchodný zákonník). V prípade úpadku Financovanej spoločnosti alebo jej zrušenia s likvidáciou v Slovenskej republike (alebo v prípade obdobného konania v inom štáte) sa preto pohľadávky Registrovaného investora voči Financovanej spoločnosti na splatenie Pôžičky a zaplatenie dohodnutých úrokov uspokoja až po uspokojení pohľadávok ostatných nepodriadených veriteľov Financovanej spoločnosti. V prípade, že počas trvania Pôžičky bude na majetok Financovanej spoločnosti vyhlásený konkurz, pohľadávka Registrovaného investora na splatenie Pôžičky a zaplatenie dohodnutých úrokov sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku zo speňaženia majetku Financovanej spoločnosti tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených veriteľov Financovanej spoločnosti. Účasť Registrovaného investora na financovaní Financovanej spoločnosti môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu. Každý Registrovaný investor by mal preto mal ešte pred poskytnutím Pôžičky dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré sú s Pôžičkou spojené a poskytnutie Pôžičky realizovať len vtedy, ak si môže dovoliť prípadnú stratu investovaného kapitálu.

Riziko kybernetického útoku a úniku osobných údajov

Pri akejkoľvek službe poskytovanej online nie je možné vylúčiť riziko prípadných pokusov o napadnutie webstránky formou kybernetického útoku. Preto je kvalitné technologické zabezpečenie Webstránky a Finnest rozhrania pred kybernetickými hrozbami jednou z našich priorít. V rámci našich služieb vynakladáme maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti Vás a Vašich údajov, ktoré ste do Finnest rozhrania poskytli. Viac k ochrane Vašich osobných údajov nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných TU.

Riziko nesprávneho vyhodnotenia dôsledkov poskytnutia Pôžičky

Registrovaný investor i Financovaná spoločnosť by sa pred uzavretím každej Zmluvy o pôžičke mali uistiť, že disponujú všetkými relevantnými podkladmi a informáciami, na základe ktorých dokážu posúdiť vhodnosť uzavretia Zmluvy o pôžičke, ako aj všetky dôsledky a riziká (najmä daňové, ekonomické, finančné, právne a iné), ktoré pre nich z uzavretia Zmluvy o pôžičke plynú. V prípade, že to Registrovaný investor alebo Financovaná spoločnosť pokladajú za potrebné, vhodnosť uzavretia Zmluvy o pôžičke by mali konzultovať so svojimi vlastnými odbornými poradcami (napr. audítorom, právnikom alebo investičným poradcom s patričným povolením) ešte predtým, než k tomuto kroku pristúpia.

Transparentnosť údajov

Kladieme veľký dôraz na riadnu identifikáciu a overenie identity používateľov Webstránky. Žiadnu Pôžičku
nie je možné poskytnúť ani prijať na anonymnej báze. Za účelom predchádzania rizikám na úseku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu spolupracujeme pri overovaní identity používateľov Webstránky s profesionálnymi externými poskytovateľmi overovacích služieb. Každý Registrovaný investor a každá Financovaná spoločnosť by sa však mala nezávisle uistiť, že svojou účasťou v štruktúre crowdinvestingového financovania neporuší žiadny právny, ani interný predpis, ktorú sa na ňu vzťahuje v oblasti overovania identity svojho zmluvného partnera, alebo v oblasti predchádzania rizikám na úseku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Riziko poruchy systémov

Hoci vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili kvalitné a užívateľsky vyhovujúce fungovanie našej Webstránky, nikdy nemožno vylúčiť riziko, že dôjde k poruche systémov, softvéru, alebo inej technickej infraštruktúry, od ktorej je Webstránka alebo Finnest rozhranie závislé. Prípadná porucha môže sťažiť alebo znemožniť využívanie Webstránky alebo Finnest rozhrania. K takejto poruche môže dôjsť aj z dôvodov, ktoré sú mimo našu kontrolu.

Okrem vyššie uvedených rizík môžu byť s účasťou na financovaní prostredníctvom crowdinvestingu spojené
aj niektoré ďalšie riziká. Detailnejší prehľad všetkých relevantných rizík, ktoré sú s účasťou na financovaní
prostredníctvom crowdinvestingu spojené je obsiahnutá v dokumente vypracovanom Európskym bankovým
úradom (European Banking Authority (EBA)) s názvom “Opinion of European Banking Authority on lending-based crowdinvesting”, č. EBA/Op/2015/03 zo dňa 26. februára 2015. Tento prehľad môžete nájsť na:

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-03+% 28EBA+Opinion+on+lending+based+Crowdfunding%29.pdf

3. TRVANIE A VÝPOVEĎ RÁMCOVEJ ZMLUVY

Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. S výnimkou odstúpenia podľa článku 4 (Právo Registrovaného investora odstúpiť od Rámcovej zmluvy) nie ste oprávnený od Rámcovej zmluvy odstúpiť. Rámcovú zmluvu môžete vypovedať v prípade, ak Finnest po uzavretí Rámcovej zmluvy jednostranne zmení VOP (ďalej len Zmenené VOP) a vy so znením Zmenených VOP nesúhlasíte. Ak so znením Zmenených VOP, nesúhlasíte, máte právo Rámcovú zmluvu bezplatne vypovedať do 30 dní odo dňa, kedy znenie Zmenených VOP nadobudlo účinnosť v súlade s článkom 18 (Zmena VOP) VOP. Oznámenie o vypovedaní Rámcovej zmluvy z dôvodu zmeny VOP nám môžete doručiť e-mailom na e-mailovú adresu: . Vaše oznámenie o výpovedi Rámcovej zmluvy z dôvodu zmeny VOP nadobúda účinky jeho doručením Finnest v súlade s predošlou vetou a jeho účinky sú nasledovné: (i) Vaše práva a záväzky (okrem práv a záväzkov podľa odseku (ii) nižšie) podľa Rámcovej zmluvy zanikajú, (ii) Vaše práva a záväzky voči Finnest podľa Rámcovej zmluvy, ktoré vznikli pred účinnosťou výpovede, ako aj tie práva a záväzky, ktoré podľa svojej povahy majú pretrvať aj po zániku Rámcovej zmluvy, nie sú touto výpoveďou dotknuté a zostávajú zachované, (iii) všetky Vaše práva a záväzky podľa každej Zmluvy o pôžičke, ktorej ste zmluvnou stranou ku dňu účinnosti vypovedania Rámcovej zmluvy nie sú takouto výpoveďou Rámcovej zmluvy dotknuté a zostávajú v plnom rozsahu zachované, (iv) každá investičná ponuka, ktorá boli Vami predložená Financovanej spoločnosti a dovtedy nebola na jej základe uzavretá Zmluva o pôžičke zaniká, a (v) Finnest si vyhradzuje právo vykonať deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu. Ak z Vašej strany alebo zo strany Finnest dôjde k deaktivácii Vášho prístupu k Finnest rozhraniu v súlade s článkom 16 (Deaktivácia užívateľského účtu) VOP dostupných TU, bude to mať rovnaké dôsledky ako výpoveď Rámcovej zmluvy podľa predošlej vety.

4. PRÁVO REGISTROVANÉHO INVESTORA ODSTÚPIŤ OD RÁMCOVEJ ZMLUVY

a. Ak ste spotrebiteľom, tak podľa §3 ods. 1 písm. h) v spojitosti s §7 zákona č. zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji) máte právo odstúpiť (ďalej len Zákonné
právo na odstúpenie
) od Rámcovej zmluvy.

b. Ak ste spotrebiteľom, Vaše Zákonné právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy môžete u Finnest uplatniť (napríklad vyplnením formulára, ktorého vzor tvorí prílohu 1 (Vzorový formulár pre odstúpenie od Rámcovej zmluvy) tohto dokumentu) aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa uzavretia Rámcovej zmluvy, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: . Vaše oznámenie o odstúpení od Rámcovej zmluve na základe uplatnenia Zákonného práva na odstúpenie nadobúda účinky jeho doručením Finnest v súlade s predošlou vetou a jeho účinky sú nasledovné: (i) Rámcová zmluva sa od počiatku zrušuje (s výnimkou práv a záväzkov, ktoré podľa svojej povahy majú pretrvať aj po zániku Rámcovej zmluvy) a zmluvné strany Rámcovej zmluvy sú povinné vydať si všetky plnenia, ktoré si podľa Rámcovej zmluvy navzájom poskytli, (ii) všetky Vaše práva a záväzky podľa každej Zmluvy o pôžičke, ktorej ste zmluvnou stranou ku dňu účinnosti odstúpenia nie sú takýmto odstúpením od Rámcovej zmluvy dotknuté a zostávajú v plnom rozsahu zachované, (iii) každá investičná ponuka, ktorá boli Vami predložená Financovanej spoločnosti a do účinnosti odstúpenia nebola na jej základe uzavretá Zmluva o pôžičke zaniká, a (iv) Finnest si vyhradzuje právo vykonať deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu.

5. TRVANIE A VÝPOVEĎ ZMLUVY O PÔŽIČKE

Každá Zmluva o pôžičke trvá odo dňa jej uzavretia do dňa úplného splnenia peňažných záväzkov Financovanej spoločnosti podľa príslušnej Zmluvy o pôžičke. S výnimkou Vášho prípadného odstúpenia od Zmluvy o pôžičke podľa článku 6 (Právo Registrovaného investora odstúpiť od Zmluvy o pôžičke), nemôže žiadna zo strán žiadnu Zmluvu po pôžičke počas jej trvania vypovedať, ani od nej odstúpiť.

6. PRÁVO REGISTROVANÉHO INVESTORA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O PÔŽIČKE

Ak ste spotrebiteľom, Vaše Zákonné právo na odstúpenie môžete uplatniť (napríklad vyplnením formulára, ktorého vzor tvorí prílohu 2 (Vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy o pôžičke) tohto dokumentu) aj vo vzťahu ku každej jednotlivej Zmluve o pôžičke (ktorá je samostatným právnym vzťahom medzi Vami a príslušnou Financovanou spoločnosťou), a to aj bez uvedenia dôvodu, do 14 dní odo dňa, kedy bola čiastka príslušnej Pôžičky pripísaná na účet príslušnej Financovanej spoločnosti, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu príslušnej Financovanej spoločnosti uvedenú v príslušnej Zmluve o pôžičke. Vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke na základe uplatnenia Zákonného práva na odstúpenie nadobúda účinky jeho doručením príslušnej Financovanej spoločnosti v súlade s predošlou vetou a jeho účinkom je, že príslušná Zmluva o pôžičke sa od počiatku zrušuje (s výnimkou práv a záväzkov, ktoré podľa svojej povahy majú pretrvať aj po zániku Zmluvy o pôžičke) a zmluvné strany príslušnej Zmluvy o pôžičke sú povinné vydať si všetky plnenia, ktoré si podľa Zmluvy o pôžičke navzájom poskytli.