VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na nami poskytované služby prostredníctvom webovej stránky nachádzajúcej sa na doméne www.finnest.com alebo www.finnest.sk (ďalej len Webstránka), a taktiež na akékoľvek naše služby, ktoré Vám môžeme z času na čas poskytnúť prostredníctvom telefonického alebo e-mailového spojenia alebo osobne.

Tým, že vstúpite, prehliadate alebo iným spôsobom používate našu Webstránku potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali, rozumiete im a súhlasíte so všetkými ich bodmi a súčasťami (napríklad Podmienky ochrany súkromia dostupné TU).

Prevádzkovateľom a držiteľom licencie a práv spojených s používaním Finnest rozhrania je Finnest Slovakia, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 50 706 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117268/B, DIČ 2120437286, e-mail: (ďalej len Finnest, my, naše).

Tieto VOP predstavujú návrh Finnest na uzavretie zmluvy v zmysle §43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) adresovaný Vám ako Používateľovi webstránky. Ak ste potenciálny investor,  zadaním svojich registračných údajov a potvrdením aktivačného linku / zakliknutím príslušného políčka vyjadrujúceho Váš súhlas s týmito VOP potvrdzujete, že, v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, ste návrh Finnest na uzavretie zmluvy prijali, čím medzi Vami a Finnest došlo k uzavretiu zmluvy o podmienkach používania Webstránky za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len Rámcová zmluva). Ak ste spoločnosť, ktorá sa chce prostredníctvom Finnest platformy uchádzať o financovanie, Rámcová zmluva medzi Vami a Finnest bude uzavretá prostredníctvom samostatnej e-mailovej komunikácie medzi Vami a Finnest, v rámci ktorej akceptujete podmienky uvedené v týchto VOP. Rámcová zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Rámcovú zmluvu možno vypovedať, alebo od nej odstúpiť spôsobom a za podmienok v nej dohodnutých (viď články 16 (Deaktivácia užívateľského účtu), 18 (Zmena VOP) a 19 (Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od Rámcovej zmluvy a Zmluvy o pôžičke)).

1. VÝKLAD POJMOV

V týchto VOP majú pojmy začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam:

Administratívny poplatok financovanej spoločnosti má význam uvedený v článku 5 (Poplatky za Naše služby) týchto VOP.

Akceptačný proces znamená interný postup Finnest, v rámci ktorého Finnest vyhodnocuje a posudzuje konkrétnu spoločnosť, a na základe ktorého Finnest rozhodne o tom, či jej umožní uchádzať sa o financovanie prostredníctvom Finnest platformy.

Aranžérsky poplatok financovanej spoločnosti má význam uvedený v článku 5 (Poplatky za Naše služby) týchto VOP.

Darčekový poukaz má význam uvedený v článku 6 (Čerpanie a splácanie Pôžičiek a platobný styk).

Deaktivácia znamená zamietnutie prístupu k Finnest rozhraniu a/alebo k Našim službám poskytovaným prostredníctvom Finnest rozhrania a/alebo vykonanie iného administratívneho alebo technického opatrenia obdobného charakteru, ktorým bude zrušený registrácia vykonaná v zmysle týchto VOP.

Dotknutý poplatok má význam uvedený v článku 5 (Poplatky za Naše služby) týchto VOP.

Financovaná spoločnosť znamená každého používateľa Webstránky, ktorý úspešne prešiel Akceptačným procesom a ktorý sa na Finnest platforme zaregistroval prostredníctvom Registrácie financovanej spoločnosti.

Finnest platforma znamená crowdinvestingovú platformu Finnest, ktorú prevádzkuje Finnest prostredníctvom Webstránky.

Finnest rozhranie znamená časť Webstránky, prostredníctvom ktorej dokáže Registrovaný investor predložiť ponuku financovania Financovanej spoločnosti a Financovaná spoločnosť takúto ponuku akceptovať.

Investičná ponuka znamená každú ponuku poskytnutia Pôžičky, ktorú Registrovaný investor predložil Financovanej spoločnosti prostredníctvom Finnest rozhrania.

Mobilné zariadenie znamená inteligentný mobilný telefón (smartphone) alebo tablet.

Naše služby znamenajú naše služby poskytované prostredníctvom Webstránky, teda vytváranie príležitostí pre uzatváranie Zmlúv o pôžičke medzi Registrovanými investormi a Financovanými spoločnosťami, v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

Platobná platforma znamená platobný systém prevádzkovaný Prevádzkovateľom platobnej platformy.

Poplatok registrovaného investora má význam uvedený v článku 5 (Poplatky za Naše služby) týchto VOP.

Používateľ webstránky znamená Registrovaného investora alebo Financovanú spoločnosť.

Pôžička znamená každú pôžičku spojenú so záväzkom podriadenosti, ktorá bola alebo má byť poskytnutá Registrovaným investorom ako veriteľom Financovanej spoločnosti ako dlžníkovi prostredníctvom Finnest rozhrania.

Prevádzkovateľ overovacej platformy znamená CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. so sídlom: Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 35 886 013, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31737/B alebo inú osobu, prostredníctvom ktorej budeme zabezpečovať Vašu identifikáciu v súvislosti s Vašou registráciou na Webstránke.

Prevádzkovateľ platobnej platformy znamená každú osobu alebo inštitúciu, prostredníctvom ktorej sa realizuje platobný styk medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou v súvislosti s Pôžičkou a v žiadnom prípade nezahŕňa Finnest.

Registračný formulár pre investora znamená registračný formulár prístupný na Webstránke v časti https://www.finnest.com/sk/registracia, alebo v inej časti Webstránky, ktorá ju po dni vydania týchto VOP nahradí.

Registrácia financovanej spoločnosti znamená postup, pri ktorom sa spoločnosť, ktorá úspešne prešla Akceptačným procesom, zaregistruje na Webstránke vyplnením príslušných údajov a poskytnutím príslušných dokumentov, v súlade s požiadavkami Webstránky.

Registrovaný investor znamená každého používateľa Webstránky, ktorý sa na Finnest platforme zaregistroval prostredníctvom Registračného formulára pre investora.

Webstránka znamená doménu www.finnest.com alebo www.finnest.sk, alebo inú doménu, ktorá ju prípadne v budúcnosti nahradí.

Zákon o cenných papieroch má význam uvedený v článku 3 (Povaha a rozsah Našich služieb).

Zákon o finančnom sprostredkovaní má význam uvedený v článku 3 (Povaha a rozsah Našich služieb).

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji má význam uvedený v článku 19 (Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od Rámcovej zmluvy a Zmluvy o pôžičke).

Zákon o platobných službách má význam uvedený v článku 6 (Čerpanie a splácanie Pôžičiek a platobný styk).

Zákonné právo na odstúpenie má význam uvedený v článku 19 (Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od Rámcovej zmluvy a Zmluvy o pôžičke).

Zmenené VOP má význam uvedený v článku 18 (Zmena VOP).

Zmluva o pôžičke znamená každú zmluvu o poskytnutí Pôžičky uzavretú medzi Registrovaným investorom ako veriteľom a Financovanou spoločnosťou ako dlžníkom prostredníctvom Finnest rozhrania.

2. NAŠE SLUŽBY

Finnest je online crowdinvestingová platforma, ktorá Financovaným spoločnostiam umožňuje uchádzať sa o poskytnutie Pôžičiek od Registrovaných investorov a Registrovaným investorom umožňuje poskytovať Pôžičky v prospech Financovaných spoločností. Našou úlohou je teda prostredníctvom Rozhrania vytvárať pre Registrovaných investorov a Financované spoločnosti príležitosti pre uzatváranie Zmlúv o pôžičke za nimi dohodnutých podmienok. Súčasťou Našich služieb je tiež zabezpečiť/sprostredkovať ďalšiu následnú komunikáciu medzi Registrovanými investormi a Financovanými spoločnosťami.

3. POVAHA A ROZSAH NAŠICH SLUŽIEB

Prosím zoberte na vedomie, že neposkytujeme: (i) služby finančného sprostredkovania ani služby finančného poradenstva v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o finančnom sprostredkovaní), ani (ii) investičné služby, investičné činnosti ani vedľajšie služby v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o cenných papieroch). Informácie dostupné na Webstránke nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčania v zmysle Zákona o cenných papieroch. Informácie dostupné na Webstránke nepredstavujú zo strany Finnest ponuku, výzvu, ani odporúčanie na predkladanie ponúk ohľadom kúpy alebo predaja uvedených finančných produktov, resp. ich zahrnutie do obchodnej stratégie Registrovaného investora alebo Financovanej spoločnosti. Informácie dostupné na Webstránke nepredstavujú verejnú ponuku cenných papierov v zmysle Zákona o cenných papieroch. Poskytovanie Pôžičiek prostredníctvom Finnest rozhrania nie je kolektívnym investovaním v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Finnest neposkytuje Registrovaným investorom ani Financovaným spoločnostiam ohodnotenia, posúdenia ani žiadne odporúčania ohľadom jednotlivých investičných príležitostí. Finnest vo vzťahu k Registrovanému investorovi nemôže a nebude hodnotiť ani posudzovať jeho (i) znalosti a investičné ciele, (ii) rizikový profil, (iii) postupy na diverzifikáciu rizika, (iv) štruktúru majetku, (v) príjmovú situáciu, (vi) plánované investície, ani (vii) súlad jeho potrieb so zamýšľanou investíciou. Finnest nemôže a nebude hodnotiť, či je plánovaná investícia pre Registrovaného investora vhodná s ohľadom na jeho majetok, príjmovú situáciu, rizikový profil, znalosti, skúsenosti s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi, ani to, či Registrovaný investor dokáže príslušnú investíciu a jej riziká správne posúdiť a odhadnúť.

Nie každá investícia je vhodná pre každého Registrovaného investora. Preto dôrazne odporúčame, aby každý Registrovaný investor pred predložením každej Investičnej ponuky, pred uzavretím každej Zmluvy o pôžičke, a tak isto aj počas trvania každej Pôžičky konzultoval vhodnosť takéhoto postupu so svojimi vlastnými odbornými poradcami (napr. audítorom, právnikom alebo investičným poradcom s patričným povolením) a aby sa tak každý Registrovaný investor samostatne uistil, že – nezávisle od informácií dostupných na Webstránke – zamýšľaný finančný produkt zodpovedá jeho požiadavkám a očakávaniam a že Registrovaný investor ešte pred poskytnutím Pôžičky úplne a jasne pochopil všetky riziká a dôsledky (najmä daňové, ekonomické, finančné, právne a iné), ktoré sú s poskytnutím Pôžičky spojené.

Všetky informácie uvedené na Finnest rozhraní a týkajúce sa Financovaných spoločností, ich projektov, účtovníctva alebo obchodných plánov nám boli poskytnuté zo strany príslušných Financovaných spoločností. Napriek našej snahe zverejňovať iba pravdivé a overené informácie, neručíme za pravdivosť, úplnosť a správnosť všetkých informácií, ako ani za akékoľvek chyby, výpadky alebo neposkytnutie informácií zo strany Financovaných spoločností. Taktiež Vás upozorňujeme na skutočnosť, že Naše služby spočívajú len v sprostredkovaní príležitostí na uzatváranie Zmlúv o pôžičke prostredníctvom Finnest rozhrania a nespočívajú v hodnotení kvality či úrovne Financovanej spoločnosti, realizovateľnosti projektov či obchodného modelu Financovanej spoločnosti, ani v hodnotení návratnosti Pôžičiek, ktoré môžu byť konkrétnej Financovanej spoločnosti poskytnuté.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto VOP, Naše služby môžete využívať iba pre vlastné účely. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu, žiadna zo služieb ponúkaných prostredníctvom Finnest rozhrania, nemôže byť ďalej predávaná (či už s maržou alebo bez nej) samostatne alebo s inými službami alebo inak využívaná na obchodné účely. Rovnako nie ste oprávnený ďalej predávať, kopírovať, monitorovať, zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér nachádzajúci sa na Finnest rozhraní, okrem ak je to nevyhnutne potrebné na uzavretie a plnenie Zmluvy o pôžičke prostredníctvom Finnest rozhrania a v súlade s tu stanovenými podmienkami (napríklad vytlačenie Zmluvy o pôžičke).

4. REGISTRÁCIA

Finnest rozhranie môžu využívať Registrovaní investori a Financované spoločnosti.

Registrovaný investor

Ako Registrovaný investor sa môže na Finnest rozhranie zaregistrovať: (i) fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, alebo (ii) právnická osoba (okrem finančnej inštitúcie podľa § 4 Zákona o finančnom sprostredkovaní) prostredníctvom osoby, ktorá je v jej mene oprávnená konať za podmienky, že táto právnická osoba má spôsobilosť na právne úkony.

Ak sa chcete na Finnest rozhranie zaregistrovať ako Registrovaný investor, v Registračnom formulári pre investora je potrebné, aby ste uviedli všetky údaje označené hviezdičkou. Informácie Vami zadané v Registračnom formulári pre investora musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade, ak sa Vaše údaje zmenia budete mať možnosť ich zmeniť prostredníctvom Webstránky v časti „Môj profil“.

Máme právo overiť si akékoľvek a všetky údaje, ktoré uvediete v Registračnom formulári pre investora. Pre tento účel využívame, okrem iného, služby Prevádzkovateľa overovacej platformy. Ak zistíme, že Vami zadané údaje v Registračnom formulári pre investora sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, vyhradzujeme si právo vypovedať Rámcovú zmluvu a vykonať Deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu.

Financovaná spoločnosť

Ako Financovaná spoločnosť sa môže na Finnest rozhranie zaregistrovať právnická osoba (okrem finančnej inštitúcie podľa § 4 Zákona o finančnom sprostredkovaní) so sídlom v Slovenskej republike, Rakúskej republike, Spolkovej republike Nemecko, alebo vo Švajčiarsku, prostredníctvom osoby, ktorá je v jej mene oprávnená konať za podmienky, že táto právnická osoba má spôsobilosť na právne úkony.

Ak sa chcete na Finnest rozhranie zaregistrovať ako Financovaná spoločnosť, je potrebné, aby ste v rámci Registrácie financovanej spoločnosti uviedli všetky požadované údaje a poskytli všetky požadované dokumenty. Informácie Vami zadané a dokumenty Vami poskytnuté v rámci Registrácie financovanej spoločnosti musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade, ak sa Vaše údaje, alebo Vami poskytnuté dokumenty zmenia, budete mať možnosť ich zmeniť prostredníctvom Webstránky v časti „Môj profil“.

Máme právo overiť si akékoľvek a všetky údaje, ktoré uvediete v rámci Registrácie financovanej spoločnosti. Pre tento účel využívame, okrem iného, služby Prevádzkovateľa overovacej platformy. Ak zistíme, že Vami zadané údaje v rámci Registrácie financovanej spoločnosti sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, vyhradzujeme si právo vykonať Deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu.

Financovaná spoločnosť sa môže o financovanie prostredníctvom Finnest platformy uchádzať po úspešnom absolvovaní nášho Akceptačného procesu.

5. POPLATKY ZA NAŠE SLUŽBY

Vo Finnest neexistujú žiadne skryté poplatky.

Sumy všetkých poplatkov splatných Finnest podľa tohto článku 5 sú uvedené bez DPH, pričom Finnest ku dňu uzavretia Rámcovej zmluvy nie je platcom DPH.

Poplatok registrovaného investora

Prezeranie si informácií na Webstránke a registrácia je pre potenciálnych budúcich investorov bezplatná.

Ak medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou dôjde k uzavretiu Zmluvy o pôžičke (a len v tomto prípade), Finnest vzniká nárok na zaplatenie poplatku od príslušného Registrovaného investora (ďalej len Poplatok registrovaného investora), ktorý bude vo vzťahu ku každej jednotlivej Pôžičke určený ako vyššia z nasledovných súm:

 1. 1 % z objemu príslušnej Pôžičky, ktorú príslušný Registrovaný investor poskytol príslušnej Financovanej spoločnosti; alebo
 2. minimálne 25 Euro.

 

Každý Poplatok registrovaného investora bude splatný zo strany príslušného Registrovaného investora v prospech Finnest ku dňu, kedy sa príslušný Registrovaný investor a príslušná Financovaná spoločnosť dohodli na obsahu príslušnej Zmluvy o pôžičke. Registrovaný investor je povinný zaplatiť Finnest každý Poplatok registrovaného investora prostredníctvom mandátu na SEPA inkaso, ktorý Registrovaný investor udelí prostredníctvom Finnest rozhrania súčasne s predložením Investičnej ponuky príslušnej Financovanej spoločnosti, a na základe ktorého je následne čiastka Poplatku registrovaného investora prevedená z bankového účtu Registrovaného investora priamo na bankový účet Finnest. Ak Registrovaný investor zaplatil Finnest vo vzťahu k Zmluve o pôžičke príslušný Poplatok registrovaného investora v súlade s týmto článkom 5 a následne od príslušnej Zmluvy o pôžičke odstúpil v súlade s článkom 19 (Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od Rámcovej zmluvy a Zmluvy o pôžičke) nižšie (ďalej len Dotknutý poplatok), Finnest vráti Registrovanému investorovi Dotknutý poplatok, a to spätným prevodom na bankový účet Registrovaného investora z ktorého bol Dotknutý poplatok uhradený, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, kedy sa Finnest dozvedela o tom, že Registrovaný investor od príslušnej Zmluvy o pôžičke odstúpil.

Aranžérsky poplatok financovanej spoločnosti

Za umožnenie prístupu k financovaniu prostredníctvom Finnest platformy má Finnest voči príslušnej Financovanej spoločnosti nárok na zaplatenie aranžérskeho poplatku (ďalej len Aranžérsky poplatok financovanej spoločnosti), ktorý bude určený ako vyššia z nasledovných súm:

 1. 3,75 % z celkového objemu Investičných ponúk, ktoré boli predložene príslušnej Financovanej spoločnosti od Registrovaných investorov v príslušnom kole financovania prostredníctvom Finnest rozhrania – táto časť Aranžérskeho poplatku financovanej spoločnosti je splatná v deň, kedy príslušná Financovaná spoločnosť ukončila príslušné kolo financovania prostredníctvom Finnest rozhrani; alebo
 2. minimálne 9.500 Euro– táto časť Aranžérskeho poplatku financovanej spoločnosti je splatná v deň dokončenia Registrácie financovanej spoločnosti, a to bez ohľadu na to, či príslušná Financovaná spoločnosť následne uzavrie alebo neuzavrie akúkoľvek Zmluvu o pôžičke.

 

Financovaná spoločnosť je povinná zaplatiť Finnest každú časť Aranžérskeho poplatku bankovým prevodom na účet Finnest, ktorý Finnest pre tento účel príslušnej Financovanej spoločnosti oznámi.

Administratívny poplatok financovanej spoločnosti

Za administratívne služby spojené so správou prístupu Financovanej spoločnosti do Finnest platformy má Finnest voči príslušnej Financovanej spoločnosti nárok na zaplatenie administratívneho poplatku (ďalej len Administratívny poplatok financovanej spoločnosti) vo výške 950 Euro ročne, za každý začatý kalendárny rok, počas ktorého bola Financovaná spoločnosť dlžníkom aspoň jednej Pôžičky. Administratívny poplatok financovanej spoločnosti je splatný vždy k 31. decembru príslušného kalendárneho roka, počas ktorého bola Financovaná spoločnosť dlžníkom aspoň jednej Pôžičky (bez ohľadu na skutočný počet dní v priebehu príslušného kalendárneho roka, počas ktorých bola Financovaná spoločnosť dlžníkom príslušnej Pôžičky), a to bankovým prevodom na účet Finnest, ktorý Finnest pre tento účel príslušnej Financovanej spoločnosti oznámi.

6. ČERPANIE A SPLÁCANIE PÔŽIČIEK A PLATOBNÝ STYK

Minimálna výška Pôžičky, ktorú môže jednotlivý Registrovaný investor poskytnúť v prospech Financovanej spoločnosti je stanovená na úrovni 1.000 Euro

Maximálna výška Pôžičky, ktorú môže jednotlivý Registrovaný investor poskytnúť v prospech Financovanej spoločnosti automaticky prostredníctvom Finnest rozhrania je stanovená na úrovni 10.000 Euro.

Poskytnutie Pôžičky, ktorá by u jednotlivého Registrovaného investora presahovala čiastku 10.000 Euro je možné dohodnúť na individuálnej báze. Ak máte o poskytnutie takejto Pôžičky záujem, kontaktujte nás prosím e-mailom na e-mailovú adresu: .

Poskytnutie Pôžičky zo strany Registrovaného investora v prospech Financovanej spoločnosti a následné splácanie tejto Pôžičky, vrátane platenia dohodnutých úrokov, sa realizuje v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy o pôžičke.

Registrovaný investor a Financovaná spoločnosť sa môžu v Zmluve o pôžičke dohodnúť, že Financovaná spoločnosť bude Registrovanému investorovi dohodnutý úrok vyplácať formou darčekových poukazov, ktoré bude môcť Registrovaný investor využiť na nákup tovaru alebo služieb poskytovaných Financovanou spoločnosťou, alebo inými osobami, ktoré Financovaná spoločnosť priamo alebo nepriamo ovláda alebo je s nimi inak spriaznená (ďalej len Darčekový poukaz). Podmienky vydávania Darčekových poukazov sú podrobnejšie upravené v Zmluve o pôžičke. Darčekový poukaz nepredstavuje cenný papier ani iný finančný nástroj v zmysle Zákona o cenných papieroch. Darčekový poukaz nepredstavuje elektronické peniaze v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o platobných službách).

Finnest nie je Prevádzkovateľom platobnej platformy, poskytovateľom platobných služieb, ani vydavateľom elektronických peňazí v zmysle Zákona o platobných službách.

Platobný styk medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou v súvislosti s čerpaním a splácaním Pôžičky, platením dohodnutých úrokov a úhradou prípadných iných čiastok, ktoré s Pôžičkou súvisia sa preto realizuje priamo medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou (prostredníctvom ich vlastných bankových účtov a ich vlastných Prevádzkovateľov platobnej platformy) v súlade s ustanoveniami Zmluvy o pôžičke.

Ak je medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou uzavretá Zmluva o pôžičke, Registrovaný investor udelí Financovanej spoločnosti priamy mandát na SEPA inkaso, na základe ktorého je následne čiastka Pôžičky prevedená z bankového účtu Registrovaného investora priamo na bankový účet Financovanej spoločnosti. Financovaná spoločnosť spláca dohodnuté úroky z Pôžičky zo svojho bankového účtu priamo na bankový účet Registrovaného investora. Financovaná spoločnosť splatí istinu Pôžičky (v čase jej splatnosti a inak v súlade ustanoveniami príslušnej Zmluvy o pôžičke) zo svojho bankového účtu priamo na bankový účet Registrovaného investora.

Finnest v žiadnom štádiu čerpania ani splácania Pôžičky neprichádza do styku, ani na svojich účtoch nedrží, žiadnu čiastku Pôžičky, úrokov ani iných čiastok splatných Registrovaným investorom alebo Financovanou spoločnosťou podľa Zmluvy o pôžičke, alebo v súvislosti s ňou.

Keďže cez Finnest nevedú v súvislosti s Pôžičkami žiadne platobné toky, na realizáciu platieb medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou a používanie každej príslušnej Platobnej platformy sa uplatnia obchodné podmienky príslušného Prevádzkovateľa platobnej platformy. Odporúčame Vám, aby ste si tieto podmienky (vrátane výšky prípadných poplatkov, ktoré môžu byť s realizáciou platieb spojené) overili priamo u svojho Prevádzkovateľa platobnej platformy.

Finnest nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, včasnosť ani žiadne riziká spojené s realizáciou priamych platieb medzi Registrovaným investorom a Financovanou spoločnosťou, ani za akékoľvek konanie, nečinnosť alebo opomenutie na strane príslušného Prevádzkovateľa platobnej platformy.

7. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva duševného vlastníctva k Webstránke patria nám. Týmto Vám udeľujeme súhlas s použitím Webstránky v rozsahu v akom to je potrebné na využitie Našich služieb. Táto licencia na použitie Webstránky je obmedzená, nevýlučná a neprevoditeľná a podlieha podmienkam uvedeným nižšie.

Nie ste oprávnený kopírovať, uverejňovať, propagovať, obchodovať s, začleňovať, upravovať, spájať alebo inak používať Webstránku, jej obsah alebo naše obchodné meno bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Ďalej nie ste oprávnený sťahovať, kopírovať, ukladať, modifikovať, uskutočňovať preklad do strojového alebo zdrojového kódu, spájať, reprodukovať, uverejňovať ani inak šíriť žiadnu/y z programov ani aplikácií, ktoré sa na Webstránke nachádzajú, alebo na ktorých Webstránka funguje.

Vytlačenie, stiahnutie, alebo uloženie Webstránky alebo jej časti je povolené len v prípade, že takýmto postupom (i) nedôjde k porušeniu podmienok podľa tohto článku 7 ani žiadneho ustanovenia príslušných právnych predpisov na úseku ochrany práva duševného vlastníctva, a (ii) nedôjde k odstráneniu ani pozmeneniu označení týkajúcich sa autorského práva k Webstránke alebo jej časti, ani žiadnych iných označení alebo poznámok, ktorých uvedenie sa vo vzťahu k autorskému dielu vyžaduje podľa ustanovení príslušných právnych predpisov na úseku ochrany práv duševného vlastníctva.

8. OCHRANA SÚKROMIA

Finnest rozhranie a Naše služby v plnom rozsahu rešpektujú podmienky ochrany súkromia stanovené v platných právnych predpisoch.

Naše pravidlá ochrany súkromia a používania cookies sú stanovené tú v Podmienkach ochrany súkromia a prečítať si ich môžete TU.

9. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA FINANCOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ

Financované spoločnosti poskytujú Registrovaným investorom prostredníctvom Webstránky informácie, ktoré môžu byť dôverné. Pre účely týchto VOP sa za "dôverné informácie" považujú všetky písomné alebo elektronické dáta, informácie, materiály, predlohy, či dokumenty týkajúce sa Financovanej spoločnosti jej právnych, ekonomických, obchodných, výrobných, finančných alebo iných pomerov, interných procesov, know-how, alebo podnikateľských zámerov, ktoré Financovaná spoločnosť poskytla Registrovaným investorom prostredníctvom Webstránky. Za "dôverné informácie" sa nepovažujú informácie, ktoré sú verejne známe.

Každý Registrovaný investor sa zaväzuje, že s dôvernými informáciami týkajúcimi sa Financovaných spoločností, ku ktorým sa dostal prostredníctvom Webstránky, bude zaobchádzať tak, aby k nedošlo k ohrozeniu či narušeniu ich dôvernosti a že tieto dôverné informácie neposkytne ani inak nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadu, ak by povinnosť poskytnutia alebo sprístupnenia dôverných informácií vyplývala z kogentného ustanovenia právneho predpisu, alebo z rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci, ktoré je pre Registrovaného investora záväzné. Za porušenie dôvernosti informácií sa nepovažuje, ak Registrovaný investora poskytne alebo sprístupní dôvernú informáciu inému Registrovanému investorovi (vrátane osôb konajúcich v jeho mene alebo na jeho účet), ktorý poskytol Pôžičku tej Financovanej spoločnosti, ktorej sa dôverná informácia týka a z tohto dôvodu je mu predmetná informácia beztak k dispozícii.

Registrovaný investor nenadobudne z použitia dôverných informácii vlastnícke, ani užívacie práva, ani akékoľvek práva duševného vlastníctva.

10. NOTIFIKÁCIE A ZASIELANIE INFORMÁCIÍ

Dokončením Registrácie financovanej spoločnosti alebo vyplnením Registračného formulára pre investora (podľa toho, čo sa na Vás vzťahuje) súhlasíte s tým, že Vám bude na Vašu e-mailovú adresu doručená:

 1. e-mailová komunikácia týkajúca sa alebo súvisiaca s poskytnutím Našich služieb, Investičných ponúk, Zmlúv o pôžičke a jednotlivých Vami/Vám poskytnutých Pôžičkách (najmä však e-mail potvrdzujúci akceptovanie Investičnej ponuky zo strany Financovanej spoločnosti, návrh zmluvy o Pôžičke, elektronická verzia každej uzavretej Zmluvy o pôžičke a akákoľvek iná komunikácia súvisiaca s Investičnými ponukami a/alebo poskytnutými Pôžičkami) ; a
 2. komerčná komunikácia týkajúca sa Financovaných spoločností, Našich služieb alebo iných produktov a prípadné iné oznámenia a informácie, s ktorých zasielaním ste súhlasili v Podmienkach ochrany súkromia.

 

Pre ďalšie informácie týkajúce sa použitia Vašej e-mailovej adresy si prosím prečítajte Podmienky ochrany súkromia, ktoré si môžete prečítať TU.

Za účelom poskytnutia Našich služieb v najvyššej kvalite Vás žiadame o poskytnutie správnej e-mailovej adresy. V prípade, ak nám poskytnete nesprávnu e-mailovú adresu nie sme povinní správnosť takejto adresy overovať a v prípade ak Vám z dôvodu zadania nesprávnej e-mailovej adresy vznikne akákoľvek škoda, nezodpovedáme za takúto škodu.

11. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

Počas využívania Našich služieb:

 1. ste oprávnený používať Finnest rozhranie výhradne pre vlastné účely;
 2. nie ste oprávnený poskytovať tretím osobám oprávnenie na používanie Vášho prístupu k Finnest rozhraniu;
 3. nie ste oprávnený prideľovať alebo prenášať svoj prístup k Finnest rozhraniu na tretie osoby bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
 4. nie ste oprávnený používať prístup k Finnest rozhraniu, ktorý má zriadený tretia osoba;
 5. nie ste oprávnený používať Webstránku ani Finnest rozhranie nezákonným spôsobom, ani na dosiahnutie nezákonného účelu;
 6. nesmiete Webstránku ani naše Finnest rozhranie používať za účelom obťažovania alebo spôsobovania nepríjemností tretím osobám;
 7. nesmiete narúšať správne fungovanie Webstránky ani Finnest rozhrania ani hardvérovej infraštruktúry, na ktorej prevádzkujeme Webstránku alebo Finnest rozhranie;
 8. nesmiete zasahovať do operačného systému Mobilného zariadenia alebo počítača za účelom zneškodnenia alebo zneužitia osobných údajov tretích osôb;
 9. nesmiete kopírovať ani distribuovať akýkoľvek kód obsiahnutý na Webstránke alebo vo Finnest rozhraní ani iný podobný obsah bez nášho súhlasu;
 10. ste povinný uchovávať v tajnosti a bezpečí všetky identifikačné údaje, ktoré Vám poskytneme za účelom, a ktoré slúžia na prístup k Našim službám alebo k Finnest rozhraniu;
 11. ak máte podozrenie, že došlo alebo môže dôjsť k prezradeniu Vašich prihlasovacích údajov do Finnest rozhrania, ste povinný nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať; a
 12. ste povinný dodržiavať všetky príslušné národné ako aj medzinárodné právne predpisy ktoré sú aplikovateľné na používanie nášho Finnest rozhrania a využívanie Našich služieb.

 

V prípade, ak nedodržujete uvedené povinnosti, sme oprávnený: (A) vypovedať Rámcovú zmluvu doručením oznámenia o vypovedaní Rámcovej zmluvy e-mailom na Vašu e-mailovú adresu naposledy uvedenú vo Finnest rozhraní, pričom naše oznámenie o vypovedaní Rámcovej zmluvy nadobúda účinky jeho doručením Vám v súlade s predošlou vetou a jeho účinky budú rovnaké ako v prípade Vašej výpovede Rámcovej zmluvy z dôvodu zmeny VOP podľa článku 18 (Zmena VOP), (ii) vykonať voči Vám Deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu.

12. RIZIKÁ SPOJENÉ S CROWDINVESTINGOM

Súčasťou našej vízie je férovosť a transparentnosť. Preto by sme Vás chceli upozorniť, že s financovaním prostredníctvom crowdinvestingu môžu byť spojené aj niektoré riziká.

Kreditné riziko a podriadenosť Pôžičky

Registrovaný investor poskytuje Financovanej spoločnosti Pôžičku, ktorá je spojená so záväzkom podriadenosti podľa §408a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade úpadku Financovanej spoločnosti alebo jej zrušenia s likvidáciou v Slovenskej republike (alebo v prípade obdobného konania v inom štáte) sa preto pohľadávky Registrovaného investora voči Financovanej spoločnosti na splatenie Pôžičky a zaplatenie dohodnutých úrokov uspokoja až po uspokojení pohľadávok ostatných nepodriadených veriteľov Financovanej spoločnosti. V prípade, že počas trvania Pôžičky bude na majetok Financovanej spoločnosti vyhlásený konkurz, pohľadávka Registrovaného investora na splatenie Pôžičky a zaplatenie dohodnutých úrokov sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku zo speňaženia majetku Financovanej spoločnosti tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených veriteľov Financovanej spoločnosti. Účasť Registrovaného investora na financovaní Financovanej spoločnosti môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu. Každý Registrovaný investor by mal preto mal ešte pred poskytnutím Pôžičky dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré sú s Pôžičkou spojené a poskytnutie Pôžičky realizovať len vtedy, ak si môže dovoliť prípadnú stratu investovaného kapitálu.

Riziko kybernetického útoku a úniku osobných údajov

Pri akejkoľvek službe poskytovanej online nie je možné vylúčiť riziko prípadných pokusov o napadnutie webstránky formou kybernetického útoku. Preto je kvalitné technologické zabezpečenie Webstránky a Finnest rozhrania pred kybernetickými hrozbami jednou z našich priorít. V rámci Našich služieb vynakladáme maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti Vás a Vašich údajov, ktoré ste do Finnest rozhrania poskytli. Viac k ochrane Vašich osobných údajov nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných TU.

Riziko nesprávneho vyhodnotenia dôsledkov poskytnutia Pôžičky

Registrovaný investor i Financovaná spoločnosť by sa pred uzavretím každej Zmluvy o pôžičke mali uistiť, že disponujú všetkými relevantnými podkladmi a informáciami, na základe ktorých dokážu posúdiť vhodnosť uzavretia Zmluvy o pôžičke, ako aj všetky dôsledky a riziká (najmä daňové, ekonomické, finančné, právne a iné), ktoré pre nich z uzavretia Zmluvy o pôžičke plynú. V prípade, že to Registrovaný investor alebo Financovaná spoločnosť pokladajú za potrebné, vhodnosť uzavretia Zmluvy o pôžičke by mali konzultovať so svojimi vlastnými odbornými poradcami (napr. audítorom, právnikom alebo investičným poradcom s patričným povolením) ešte predtým, než k tomuto kroku pristúpia.

Transparentnosť údajov

Kladieme veľký dôraz na riadnu identifikáciu a overenie identity Používateľov webstránky. Žiadnu Pôžičku nie je možné poskytnúť ani prijať na anonymnej báze. Za účelom predchádzania rizikám na úseku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu spolupracujeme pri overovaní identity Používateľov webstránky s Prevádzkovateľom overovacej platformy. Každý Registrovaný investor a každá Financovaná spoločnosť by sa však mala nezávisle uistiť, že svojou účasťou v štruktúre crowdinvestingového financovania neporuší žiadny právny, ani interný predpis, ktorú sa na ňu vzťahuje v oblasti overovania identity svojho zmluvného partnera, alebo v oblasti predchádzania rizikám na úseku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Riziko poruchy systémov

Hoci vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili kvalitné a užívateľsky vyhovujúce fungovanie našej Webstránky, nikdy nemožno vylúčiť riziko, že dôjde k poruche systémov, softvéru, alebo inej technickej infraštruktúry, od ktorej je Webstránka alebo Finnest rozhranie závislé. Prípadná porucha môže sťažiť alebo znemožniť využívanie Webstránky alebo Finnest rozhrania. K takejto poruche môže dôjsť aj z dôvodov, ktoré sú mimo našu kontrolu.

Okrem vyššie uvedených rizík môžu byť s účasťou na financovaní prostredníctvom crowdinvestingu spojené aj niektoré ďalšie riziká. Detailnejší prehľad všetkých relevantných rizík, ktoré sú s účasťou na financovaní prostredníctvom crowdinvestingu spojené je obsiahnutá v dokumente vypracovanom Európskym bankovým úradom (European Banking Authority (EBA)) s názvom “Opinion of European Banking Authority on lending-based crowdfunding”, č. EBA/Op/2015/03 zo dňa 26. februára 2015. Tento prehľad môžete nájsť na:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-03+%28EBA+Opinion+on+lending+based+Crowdfunding%29.pdf.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Za škodu zodpovedáme len v rozsahu stanovenom kogentnými ustanoveniami zákona. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedáme za akékoľvek nepriame škody, ušlý zisk ani škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností Registrovaného investora alebo Financovanej spoločnosti podľa Zmluvy o pôžičke alebo v súvislosti s ňou.

Následne, v rozsahu dovolenom zákonom, my alebo ktorýkoľvek náš člen štatutárneho orgánu, zamestnanec, obchodný zástupca, spriaznená osoba, distribútor, agent alebo iná osoba podieľajúca sa na poskytovaní Našich služieb nie sme zodpovední za (i) akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorá Vám vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s Vašim prístupom na Webstránku alebo Finnest rozhranie, alebo v súvislosti s Vašim využitím ich obsahu, alebo akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorú Vám spôsobí iný Používateľ webstránky (či už v dôsledku porušenia svojich záväzkov podľa Zmluvy o pôžičke alebo inak), (ii) akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorá Vám vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií zverejnených na Webstránke alebo Finnest rozhraní zo strany akéhokoľvek iného Používateľa webstránky ani prípadnú ujmu z toho plynúcu, (iii) akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorá Vám vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií zverejnených na Webstránke alebo Finnest rozhraní prostredníctvom prepojení na webstránky alebo odkazy tretích osôb, ani prípadnú ujmu z toho plynúcu, (iv) akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorá Vám vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so službami Poskytovateľa overovacej platformy alebo službami Poskytovateľa platobnej platformy, (vi) akúkoľvek škodu, stratu alebo akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré budete musieť znášať alebo zaplatiť, v dôsledku alebo v súvislosti s použitím alebo nemožnosťou použitia, výpadkom, technickou poruchou alebo inou nedostupnosťou Webstránky, Finnest rozhrania alebo akéhokoľvek serveru, telekomunikačného spojenia, alebo iného technického riešenia, ktorým je poskytovanie Našich služieb podmienené, (vii) škodu na majetku a iné (priame alebo nepriame) škody, straty, výdavky Vami vzniknuté alebo uhradené v súvislosti s úmyselným konaním, nekonaním, skresľovaním skutočností, spáchaním prečinu (či už čiastočne alebo úplne) alebo akýmikoľvek inými úkonmi, pochybeniami, porušeniami, či nedbanlivosťou, zo strany iného Používateľa webstránky, Poskytovateľa platobných služieb, alebo Poskytovateľa overovacích služieb (vrátane zamestnanca, štatutárneho orgánu, zástupcu, agenta alebo inej spriaznenej osoby takejto osoby), štrajku, vyššej moci, alebo iných skutočností, ktoré sú mimo našu kontrolu.

14. ZMENY WEBSTRÁNKY

Finnest si vyhradzuje právo kedykoľvek (ak je to nutné aj bez predchádzajúceho ohlásenia) zmeniť Webstránku, čo zahŕňa akúkoľvek úpravu, odstránenie existujúceho obsahu (úplné alebo čiastočné) alebo pridanie nového obsahu Webstránky.

15. PREPOJENIA

Finnest v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah prepojených webových stránok a odkazov iných poskytovateľov, ktoré sa na Webstránke objavia. Finnest taktiež nezodpovedá za trvalú dostupnosť alebo funkcionalitu prepojení k webovým stránkam alebo odkazom iných poskytovateľov ktoré sa na Webstránke objavia.

16. DEAKTIVÁCIA UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

Vykonať Deaktiváciu môžete prostredníctvom nášho Finnest rozhrania alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Webstránke.

Vyhradzujeme si právo vykonať Deaktiváciu v prípade, ak:

 1. porušujete tieto VOP;
 2. porušujete právne predpisy Slovenskej republiky; alebo
 3. porušujete právne predpisy, ktoré sa aplikujú na poskytnutie Služieb poskytovateľa.

 

Ak z Vašej strany alebo zo strany Finnest dôjde k Deaktivácii, bude to mať rovnaké dôsledky ako výpoveď Rámcovej zmluvy uskutočnená z dôvodu zmeny VOP podľa článku 18 (Zmena VOP).

17. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC SÚDU

Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné spory medzi nami alebo Vami a inými používateľmi budú rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.

18. ZMENA VOP

Sme oprávnení jednostranne meniť podmienky stanovené v týchto VOP zverejnením nového znenia VOP prostredníctvom Webstránky (ďalej len Zmenené VOP). Zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení.

Ak so znením Zmenených VOP, nesúhlasíte, máte právo Rámcovú zmluvu bezplatne vypovedať do 30 dní odo dňa, kedy znenie Zmenených VOP nadobudlo účinnosť. Oznámenie o vypovedaní Rámcovej zmluvy z dôvodu zmeny VOP nám môžete doručiť e-mailom na e-mailovú adresu: . Vaše oznámenie o výpovedi Rámcovej zmluvy z dôvodu zmeny VOP nadobúda účinky jeho doručením Finnest v súlade s predošlou vetou a jeho účinky sú nasledovné: (i) Vaše práva a záväzky (okrem práv a záväzkov podľa odseku (ii) nižšie) podľa Rámcovej zmluvy zanikajú, (ii) Vaše práva a záväzky voči Finnest podľa Rámcovej zmluvy, ktoré vznikli pred účinnosťou výpovede, ako aj tie práva a záväzky, ktoré podľa svojej povahy majú pretrvať aj po zániku Rámcovej zmluvy, nie sú touto výpoveďou dotknuté a zostávajú zachované, (iii) všetky Vaše práva a záväzky podľa každej Zmluvy o pôžičke, ktorej ste zmluvnou stranou ku dňu účinnosti vypovedania Rámcovej zmluvy nie sú takouto výpoveďou Rámcovej zmluvy dotknuté a zostávajú v plnom rozsahu zachované, (iv) každá Investičná ponuka, ktorá boli Vami alebo Vám predložená a dovtedy nebola na jej základe uzavretá Zmluva o pôžičke zaniká (v) Finnest si vyhradzuje právo vykonať Deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu.

Ak Vaše právo vypovedať Rámcovú zmluvu z dôvodu zmeny VOP u Finnest neuplatníte do 30 dní odo dňa, kedy znenie Zmenených VOP nadobudlo účinnosť, bude sa mať sa za to, že so znením Zmenených VOP súhlasíte.

19. ZÁKONNÉ PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD RÁMCOVEJ ZMLUVY A ZMLUVY O PÔŽIČKE

Ak ste spotrebiteľom, tak podľa §3 ods. 1 písm. h) v spojitosti s §7 zákona č. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji) máte právo odstúpiť (ďalej len Zákonné právo na odstúpenie) od Rámcovej zmluvy za podmienok uvedených v tomto článku 19.

Ak ste spotrebiteľom, Vaše Zákonné právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy môžete u Finnest uplatniť aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa uzavretia Rámcovej zmluvy, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: . Vaše oznámenie o odstúpení od Rámcovej zmluve na základe uplatnenia Zákonného práva na odstúpenie nadobúda účinky jeho doručením Finnest v súlade s predošlou vetou a jeho účinky sú nasledovné: (i) Vaše práva a záväzky (okrem záväzkov podľa odseku (ii) nižšie) podľa Rámcovej zmluvy zanikajú, (ii) Vaše záväzky voči Finnest podľa Rámcovej zmluvy, ktoré vznikli pred účinnosťou odstúpenia nie sú týmto odstúpením dotknuté a zostávajú zachované, (iii) všetky Vaše práva a záväzky podľa každej Zmluvy o pôžičke, ktorej ste zmluvnou stranou ku dňu účinnosti odstúpenia nie sú takýmto odstúpením od Rámcovej zmluvy dotknuté a zostávajú v plnom rozsahu zachované, (iv) každá Investičná ponuka, ktorá boli Vami predložená a do účinnosti odstúpenia nebola na jej základe uzavretá Zmluva o pôžičke zaniká, a (v) Finnest si vyhradzuje právo vykonať Deaktiváciu Vášho prístupu k Finnest rozhraniu.

Ak ste spotrebiteľom, Vaše Zákonné právo na odstúpenie môžete uplatniť aj vo vzťahu ku každej jednotlivej Zmluve o pôžičke (ktorá je samostatným právnym vzťahom medzi Vami a príslušnou Financovanou spoločnosťou), a to aj bez uvedenia dôvodu, do 14 dní odo dňa, kedy bola čiastka príslušnej Pôžičky pripísaná na účet príslušnej Financovanej spoločnosti, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu príslušnej Financovanej spoločnosti uvedenú v príslušnej Zmluve o pôžičke. Vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke na základe uplatnenia Zákonného práva na odstúpenie nadobúda účinky jeho doručením príslušnej Financovanej spoločnosti v súlade s predošlou vetou a jeho účinkom je, že príslušná Zmluva o pôžičke sa od počiatku zrušuje (s výnimkou práv a záväzkov, ktoré podľa svojej povahy majú pretrvať aj po zániku Zmluvy o pôžičke) a zmluvné strany príslušnej Zmluvy o pôžičke sú povinné vydať si všetky plnenia, ktoré si podľa Zmluvy o pôžičke navzájom poskytli.

Každá Zmluva o pôžičke trvá odo dňa jej uzavretia do dňa úplného splnenia peňažných záväzkov Financovanej spoločnosti podľa príslušnej Zmluvy o pôžičke. S výnimkou prípadného odstúpenia od Zmluvy o pôžičke zo strany Registrovaného investora podľa tohto 19, nemôže žiadna zo strán žiadnu Zmluvu po pôžičke počas jej trvania vypovedať, ani od nej odstúpiť.

Ak ste spotrebiteľom, viac informácií ohľadom Vášho Zákonného práva na odstúpenie nájdete v predzmluvných informáciách dostupných TU.

20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, toto ustanovenie sa nahradí platný, účinným a vykonateľným ustanovením. Takáto skutočnosť neovplyvní platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

Nevykonávanie niektorého práva vyplývajúceho z týchto VOP alebo ustanovenia týchto VOP z našej strany nezakladá vzdanie sa takéhoto nášho práva alebo ustanovenia, ak to písomne neuznáme.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webstránke.

Ak nie ste spokojný s Našimi službami, alebo ak sa domnievate, že sme pri poskytovaní Našich služieb porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás s reklamáciou, alebo so žiadosťou o nápravu. Akúkoľvek reklamáciu, alebo žiadosť o nápravu prosím adresujte e-mailom na e-mailovú adresu  a my sa pokúsime vyriešiť vzniknutý problém a zodpovedať akékoľvek Vaše otázky.

Ak ste spotrebiteľom a my Vám aj napriek Vašej žiadosti o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak ste spotrebiteľom, príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Činnosť Finnest v Slovenskej republike podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorej kontaktné údaje sú nasledovné: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.